Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing anders dan aanbevolen is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik ervan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade, direct of indirect. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de vervanging van het product. In incidentele gevallen kan door ons besloten worden de netto verkoopprijs van het gekochte product te vergoeden.

Bij eventuele problemen met het product of gevallen van mislukt aanbrengen kunt u contact opnemen met de technische afdeling. Zij zullen u helpen de situatie te corrigeren zoals wij denken dat het het beste is.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze producten.

Alle geschillen of claims die voortvloeien uit het gebruik van onze producten, of met betrekking tot de bepalingen van deze garantie, moeten worden beslecht door gebruik te maken van de diensten van een Nederlandse neutrale geschillenbeslechting dienst waarmee de koper en GreenSeal Solutions het eens zijn.

Deze beperkte garantie en de rechtsmiddelen hier gegeven zijn exclusief en alle andere gegeven garanties (hetzij schriftelijk, mondeling, impliciet of statutair) komen hierbij te vervallen. Er zijn geen andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel die verder reiken dan de beschreven. Alle mogelijke claims door gebruikers van onze producten met betrekking tot nalatigheid of risicoaansprakelijkheid, worden uitsluitend beperkt tot het door GreenSeal Solutions vergoeden van de kosten voor voldoende vervangende materialen.

GreenSeal Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan andere onderdelen of inhoud met betrekking tot de applicatie, niet voor enige directe of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, omzet of inkomsten, kosten van kapitaal, de kosten van een vervangend gebouw, faciliteiten of diensten, downtime kosten of claims van de huurders van het gebouw voor dergelijke schade of persoonlijk letsel.

Deze garantie is uitsluitend ten behoeve van de eigenaar/koper van het product op het moment dat het product is aangebracht. Garantie geldt niet voor alle opvolgers of rechtverkrijgenden van deze eigenaar.

Deze garantie opgesteld in Nederland en op deze garantie is in alle opzichten het Nederlandse wet en recht van toepassing.

Deze garantie mag niet worden aangepast of uitgebreid door vertegenwoordigers, agenten, distributeurs en wederverkopers van GreenSeal Solutions.